Duszpasterska rada parafialna

Działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.

W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii 27 września 2020 r.  proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD) lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.

Zatwierdzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej z racji obostrzeń sanitarnych nastąpi w późniejszym terminie podczas uroczystej Mszy św.

 Skład Duszpasterskiej Rada Parafialnej

Ks. Waldemar Kowalski- Proboszcz, Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Ks. Paweł Saczuk – Wikariusz

Ks. Kacper Pawlak – Katecheta

Diakon  Piotr Maciejewski

Siostra Małgorzata Galik SJE

Piotr Kośla – Sekretarz

Jakub Widomski – Kronikarz

Jadwiga Putkiewicz

Stefan Dunin

Krzysztof Parol

Grzegorz Dobkowski

Janusz Drobiecki

Ludmiła Drobiecka

Dorota Pyszyńska.      

Joanna Mazurek         

Michał Wójcik

Anna Wójcik

Izabella Banaśkiewicz

Joanna Kamińska

Stanisław Kochański

 

Duszpasterska Rada Ekonomiczna

Ks. Waldemar Kowalski -Proboszcz, Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Ekonomicznej

Piotr Kośla

Grzegorz Dobkowski

Stefan Dunin

 

Duszpasterska Rada Parafialna Kaplica w Kątach

Ks. Waldemar Kowalski – Proboszcz, Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Ks. Zbigniew Borkowski – Kapelan, Vce Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Tomasz Pawlak – Sekretarz

Siostra Małgorzata Celejewska SJE

Rafał Dubiński

Halina Konarska

 

 

Spotkania odbywają się co 2 miesiące.

Kontakt: telefon 880-001-332

e-mail: gorakalwaria@marianie.pl

    

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Warszawskiej

 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD) lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
 2. Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Jej zadaniem jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.
 3. W skład Rady wchodzą z urzędu: proboszcz jako jej przewodniczący, wikariusze parafialni, katecheci oraz przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto w skład Rady należy powołać przedstawicieli całej wspólnoty parafialnej odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim parafii, zwłaszcza członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii, z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii. Ilość członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii.
 4. Członków PRD, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu, powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można też powoływać w drodze wyboru przez parafian; dokonany wybór wymaga jednak zatwierdzenia proboszcza.
 5. Przed pierwszym posiedzeniem członkowie Rady winni złożyć na ręce księdza proboszcza przyrzeczenie wiernego i zgodnego z przepisami prawa kanonicznego postępowania.
 6. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia PRD o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
 8. PRD jest organem doradczym i wspomagającym w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
 9. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalanie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady. W szczególnych przypadkach proboszcz, może ustanowić spośród członków PRD, swojego delegata zlecając mu przewodniczenie obradom.
 10. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na trzy miesiące, a członkowie o jej posiedzeniu powinni dowiadywać się przynajmniej na tydzień przed terminem.
 11. Rada powinna wybrać z pośród siebie sekretarza, który prowadzi księgę protokołów z poszczególnych posiedzeń. Księgę tę przechowuje się w archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
 12. Działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.
 13. W poszczególnych przypadkach Arcybiskup może zezwolić na inne zasady powoływania PRD.