Renowacja sarkofagu bp. Stefana Wierzbowskiego

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja  „Renowacja i rekonstrukcja sarkofagu Biskupa Stefana Wierzbowskiego – założyciela miasta ” jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel ogólny 2:  Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy oraz bogatą historię regionu. 

Cel szczegółowy 2.2: Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie: 2.2.1:  Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

Cel operacji: Renowacja i rekonstrukcja cynkowego sarkofagu Biskupa Stefana Wierzbowskiego, odzieży, szat liturgicznych, wyposażenia grobowego oraz szat wraz z zmumifikowanym ciałem Biskupa

Opis operacji: 

Operacja będzie polegała na:

 – poddaniu konserwacji (renowacji i rekonstrukcji) sarkofagu Biskupa Stefana Wierzbowskiego – założyciela miasta Góra Kalwarii,

 – zabezpieczeniu oraz zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania mumii Biskupa wraz z konsultacją antropologiczną oraz konserwacją odzieży i szat liturgicznych wraz wyposażeniem grobowym. 

Obchodzone w roku 2020 350-lecie powstania miasta Góra Kalwaria jest okazją do uczczenia w ten sposób założyciela miasta. 

Do wykonania następującego zakresu działań, zgodnie z programem prac konserwatorskich: 

1. otwarcie sarkofagu poprzez usunięcie lutownicy cynowej; 2. zdjęcie ornatu i alby nałożonej w roku 1920; 3. określenie stanu pierwotnych szat liturgicznych; 4. zabezpieczenie ornatu, być może stuły i manipularza; 5. zabezpieczenie piuski; 6. podniesienie mumii Biskupa i przełożenie do tymczasowej trumny; 7. ocena antropologiczna zachowanej mumii z wykonaniem dokumentacji;  8. konserwacja obu ornatów i pozostałych elementów wyposażenia grobowego i rekonstrukcja szat liturgicznych; 9. konserwacja sarkofagu; 10. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i zakończenia ich w terminie do 31 grudnia 2021 roku zobowiązało się Konsorcjum Małgorzata Grupa i Alina Tomaszewska –Szewczyk.

Wartość otrzymanego dofinasowania: 77 300 złotych w tym:

środki z EFRROW –  49 186,00 zł

środki z ARiMR –       28 114,00 zł