Statut Cmentarza

STATUT CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GÓRZE KALWARII

Paragraf 1. Postanowienia ogólne.

1. Cmentarz jest miejscem uświęconym, które wymaga zachowania powagi.

2. Administrowaniem cmentarza zajmuje się Zarząd Cmentarza.

Paragraf 2. Zarząd Cmentarza.

1. Zarząd cmentarza jest sprawowany przez Parafę Rzymskokatolicką Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii, w imieniu której działa proboszcz parafii.

2. Proboszcz jest upoważniony m.in. do zawierania umów, potwierdzenia kto jest

Dysponentem/opiekunem grobu, wydawania zgody na pochowanie/ dochowanie, prowadzenie robót

na terenie cmentarza.

3. Do obowiązków proboszcza należy m.in.: prowadzenie Księgi Zmarłych, ewidencja grobów, ustalenie

po konsultacji z Radą Parafialną wysokości opłat i pobieranie opłat.

4. Proboszcz ma prawo odmówić zgody na pochówek: jeżeli na cmentarzu nie będzie miejsca na

urządzenie grobu, w razie braku uprawnień do tego grobu osoby zgłaszającej się po zgodę na

pochówek, w przypadku nie uregulowania opłat, w sytuacji sporu między krewnymi zmarłego.

Paragraf 3. Zasady dysponowania i zarządzania grobem.

1. Prawo do dysponowania grobem powstaje na podstawie pisemnej umowy, bądź potwierdzenia

nabycia prawa do grobu zawartego między osobą zamierzającą urządzić grób a zarządem

cmentarza. [.”.]

2, Dysponent grobu to osoba, która zawarła na piśmie oraz po dokonaniu stosownej opłaty, umowę o

ustanowienie prawa do dysponowania grobem, bądź otrzymała stosowne poświadczenie nabycia

prawa do miejsca grzebalnego.

Paragraf 4. Opłaty za korzystanie z cmentarza.

1. Rodzaje opłat pobieranych za korzystanie z cmentarza określa regulamin cmentarza.

2. Za korzystanie z cmentarza stosowane są następujące odpłatności;

a) opłata na utrzymanie cmentarza,

b) opłaty związane ze sprawdzeniem grobu do pochówku jak i z pochówkiem,

c) opłaty związane z ekshumacją i pochówkiem ciała po ekshumacji,

d) opłaty związane z budową i przebudową nagrobków,

e) opłaty za wydawanie pozwolenia na wykonywanie prac remontowo – budowlanych,

f ) opłaty za wydawanie pozwolenia na wjazd na cmentarz w celach innych niż prace remontowo –

budowlane,

g) opłaty za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych,

3. Powyższe opłaty będą ustalane w oparciu o faktycznie ponoszone koszty funkcjonowania cmentarza

i planowane inwestycje.

4. Opłata na utrzymanie cmentarza obowiązuje wszystkich użytkowników cmentarza:

a} opłatę można wnieść jednorazowo za okres 20 lat lub podzielić na dogodne raty

b} opłata będzie naliczana od dnia utworzenia grobu lub od daty ,,rezerwacji miejsca”,

c} dla grobów i ,,rezerwacji miejsca”, które powstały do końca 2015 roku opłaty będą naliczane od dnia

ich nabycia,

d} przy ,,dochowaniu” trzeba będzie uzupełnić zaległe opłaty w wysokości obowiązującej w dniu

zapłaty.

5, Opłaty są ustanawiane przez zarząd cmentarza co roku, na dzień 1 stycznia.

6. Opłaty pobierane w ramach działalności cmentarza w całości zasilają Parafialny Fundusz Cmentarny i Parafię.

Paragraf 5. Postanowienia porządkowe.

1. Biuro Zarządu Cmentarza mieści się w kancelarii parafialnej, przy ul. Ks. Zygmunta Sajny 2 i czynne jest od wtorku do piątku od godziny 10.00 do godziny 14.00, oprócz świąt państwowych i kościelnych. W razie konieczności sprawy cmentarne związane z pochówkiem można załatwiać też we wtorek i piątek od godziny 16.00 do godziny 18.00.

2. Prace na cmentarzu odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Zabrania się składowania w kontenerach resztek materiałów i odpadów po robotach

kamieniarskich.

4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązuje się do zachowania ciszy, powagi i

szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości, jak i należnej ostrożności w

poruszaniu się, przy uwzględnieniu, że cmentarz jest miejscem szczególnym, tak pod względem

architektonicznym, jak i specyficznym systemem korzeniowym drzew i jest objęty opieką konserwatora zabytków.

5. Dysponent grobu dba o estetyczny i bezpieczny stan grobu oraz stan i porządek w jego

najbliższym otoczeniu czyli przed grobem, obok grobu, w przejściu pomiędzy grobami oraz za

grobem.

Paragraf 6. Zasady prowadzenia prac cmentarnych.

1. Prace cmentarne mogą wykonywać uprawnione podmioty, posiadające aktualny wpis do ewidencji

działalności gospodarczej, wpis do KRS oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i inne

wymagane prawem zgody na wykonywanie tychże prac.

2. Prace zleca dysponent grobu po uzyskaniu stosownej zgody od zarządu cmentarza.

3. Pojazdy wykonawców powinny opuścić teren cmentarza przed zamknięciem bramy wjazdowej.

4. Wjazd na teren cmentarza odbywa się po uprzednim ustaleniu i za okazaniem ważnej przepustki,

5. Zarządcy cmentarza przysługuje prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z

terenu cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości,

Upoważniony przedstawiciel zarządu cmentarza ma prawo przerwać ustalone prace, wydać zakaz

wykonywania prac lub nakaz opuszczenia terenu cmentarza, jeśli stwierdzi naruszenie warunków

porządkowych i postanowień regulaminu cmentarza.

Pisemna zgoda zarządu cmentarza jest konieczna do rozpoczęcia budowy, przebudowy lub remontu

grobu, nagrobka oraz grobowca w części podziemnej i naziemnej oraz postawienia ławeczki i dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.

Paragraf 7. Organizacja uroczystości pogrzebowych.

Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały

małżonek, pozostała małżonka, krewni zstępni ( dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni ( rodzice,

dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Paragraf 8. Postanowienia końcowe.

1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych,

kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. Zarząd cmentarza ma prawo dokonywać zmian statutu cmentarza w każdym czasie. Statut i jego

zmiany publikowane są na tablicach ogłoszeniowych na terenie cmentarza, jak również są do wglądu w

biurze zarządu cmentarza.

Dnia 1 lipca 2016 r.