„Szukamy rodziny zastępczej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie poszukuje rodzin zastępczych. 
„Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Każde dziecko, a także jego bliscy ma swoją indywidualną i niepowtarzalną historię. Wszystkie te historie są bez wątpienia skomplikowane, trudne, czasem nawet dramatyczne. Nałogi rodziców, zaniedbywanie podstawowych obowiązków rodzicielskich, porzucenie dziecka, bezdomność, ale również ciężka, uniemożliwiająca opiekę nad dzieckiem choroba, śmierć, pobyt w zakładzie karnym, przemoc – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej – instytucjonalnej lub rodzinnej. 
Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego oraz jedna typu interwencyjnego. Są to Domy Dzieci z siedzibą w Pęcherach, prowadzone przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach. W chwili obecnej w powiecie piaseczyńskim objętych opieką pieczy zastępczej jest blisko 200 podopiecznych.
Poszukiwana przez nas rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, to taka w której umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy.
Z całą pewnością decyzja o stworzeniu rodziny zastępczej powinna być dokładnie przemyślana.  
Aby zostać rodziną zastępczą, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego należy:
 1. Stale mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. Nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie może ona być również ograniczona lub zawieszona;
 4. Wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego;
 5. Być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 6. Zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz posiadać stałe źródło dochodów;
 7. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 8. Odbyć szkolenie dla rodzin zastępczych i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.
Skierowanie na szkolenie uzyskują kandydaci, którzy otrzymali wstępną akceptację organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dokonaną na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej oraz przeprowadzonych badań psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych jest bezpłatne i trwa około trzech miesięcy. Te wszystkie wymagania są niezbędne, aby uświadomić kandydatom rolę rodziny zastępczej w życiu dziecka, wyeliminować błędy wychowawcze, a przede wszystkim uświadomić, że stworzenie rodziny zastępczej to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Ale może przynieść też ogromną satysfakcję. Rodziny zastępcze mają prawo do:
 1. Uzyskania, w miarę możliwości, informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i szkolnej oraz specyficznych potrzebach;
 2. Wsparcia ze strony kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z opieką nad dzieckiem;
 3. Poradnictwo psychologiczne i prawne;
 4. Pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
 5. Podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach;
 6. Pomocy koordynatora w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej”.
Wszystkie osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 22 756 62 44, 22 756 61 98, e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl 
http://piaseczno.pl/pomoc-spoleczna/493-pogotowie-rodzinne-szukamy-kandydatow

Leave a Reply